CS Son para audiovisuais e espectáculos

Contorno profesional.

As persoas que obteñen este título exercen a súa actividade no sector audiovisual, radiofónico, discográfico, do espectáculo, de eventos e de instalación de estruturas fixas e efémeras de sonorización en recintos coutados.

As ocupacións e postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Xefe/a de son de cine, audiovisuais e espectáculos.
 • Técnico/a de son de cine e audiovisuais.
 • Técnico/a de son directo.
 • Técnico/a de gravación musical.
 • Técnico/a de gravación de son en estudio.
 • Técnico/a de son para PA ("public address").
 • Técnico/a de monitores de son.
 • Técnico/a de sistemas de son.
 • Técnico/a de son en sistemas sen fíos.
 • Técnico/a en sistemas de microfonía.
 • Especialista de son.
 • Montador/ora e editor/ora de son.
 • Mesturador/ora e masterizador/ora de son.

Organización dos módulos profesionais do ciclo formativo de grao superior de son para audiovisuais e espectáculos para o réxime ordinario

1º MP1096. Planificación de proxectos de son. 107 (4 sesión semanais)

1º MP1097. Instalacións de son. 213 (8 sesión semanais)

1º MP1098. Son para audiovisuais. 267 (10 sesión semanais)

1º MP1103. Electroacústica. 133(5 sesión semanais)

1º MP1104. Comunicación e expresión sonora. 133 (5 sesión semanais)

1º MP1106. Formación e orientación laboral. 107 (4 sesión semanais)

Total 1º (FCE) 960

 

2º MP1099. Control de son en directo. 140 (8 sesión semanais)

2º MP1100. Gravación en estudio. 175 (10 sesión semanais)

2º MP1101. Axustes de sistemas de sonorización. 87 (5 sesión semanais)

2º MP1102. Posprodución de son. 175 (10 sesión semanais)

2º MP1107. Empresa e iniciativa emprendedora. 53 (3 sesión semanais)

Total 2º (FCE) 630

2º MP1105. Proxecto de son para audiovisuais e espectáculos. 26

2º MP1108. Formación en centros de traballo. 384


 

Cualificacións profesionais completas incluídas no título:

a) Desenvolvemento de proxectos e control de son en audiovisuais, radio e industria discográfica, IMS438_3 (Real decreto 1957/2009, do 18 de decembro), que abrangue as seguintes unidades de competencia:

 • UC1408_3: Definir e planificar proxectos de son.
 • UC1409_3: Supervisar os procesos de instalación e mantemento do sistema de son.
 • UC1410_3: Supervisar o axuste dos equipamentos e a captación do son, segundo a calidade requirida no proxecto, para a súa gravación ou emisión.
 • UC1411_3: Realizar a posprodución de proxectos de son.
 

b) Desenvolvemento de proxectos e control de son en vivo e en instalacións fixas, IMS439_3 (Real decreto 1957/2009, de 18 de decembro), que abrangue as seguintes unidades de competencia:

 • UC1408_3: Definir e planificar proxectos de son.
 • UC1409_3: Supervisar os procesos de instalación e mantemento do sistema de son.
 • UC1412_3: Verificar e axustar o sistema de sonorización.
 • UC1413_3: Controlar o son en artes escénicas, espectáculos musicais e eventos.

 

 

Mapa