Estas accións están cofinanciadas pola Xunta de Galicia e o FSE, co 80%, a través do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, no eixe prioritario 3B "Investir na educación, o desenvolvemento das capacidades e a aprendizaxe permanente en rexións máis desenvolvidas con taxa de cofinanciamento do 80%, obxectivo temático 10 "Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e a aprendizaxe permanente".