Admisión e matrícula

Para realizar estudios de formación profesional no IES Audiovisual de Vigo, como é un centro docente sostido con fondos públicos é preciso, ademais de cumprir os requisitos de acceso para cada tipo de ensinanzas, participar nun proceso de admisión.

Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo y para cada ciclo formativo (e, de ser o caso, de cada módulo profesional), así como os prazos de presentación de solicitudes e de formalización de matrícula.

O total de prazas por curso é de 22, que se reparten da seguinte forma:

GRUPO A: Ata un 70 % das prazas ofreceráselles ás persoas que teñan o título de bacharelato, para os ciclos formativos de grao superior, e que teñan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria, para os ciclos formativos de grao medio.

GRUPO B: Un 20 % das prazas ofreceráselles a aqueles que posúan un título de técnico de formación profesional, no caso dos ciclos formativos de grao superior, e aos que teñan un título profesional básico ou teñan o acceso a ciclos de grao medio dun programa de cualificación profesional inicial, no caso de ciclos formativos de grao medio.

GRUPO C: Un 10 % das prazas ofreceráselles a aqueles que teñan superada a proba de acceso para os ciclos formativos de grao medio ou a proba de acceso para os ciclos formativos de grao superior, ou aos que teñan outros requisitos de acceso recollidos na normativa.

Las enseñanzas de formación profesional que conducen a la obtención de los títulos de técnico y de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grado medio y de grado superior, respectivamente.

– Normativa reguladora del proceso de admisión

– Instrucciones generales del proceso de admisión

 – Calendario de admisión