Admisión e matrícula

A partir do 20 de xullo! Matrícula

Se xa tes adxudicada a praza, debes matricularte. Primeiro, deberás obter o modelo de impreso de solicitude de matrícula que estará dispoñible en http://www.edu.xunta. gal/fp.

Este documento, cuberto coa matrícula e asinado, deberá entregarse persoalmente ou por persoa autorizada no instituto. Así mesmo, está dispoñible o servizo de reserva/matrícula de praza a través da aplicación informática; esta é unha opción máis recomendable que a de efectuala de xeito presencial.

De non efectuar a matrícula no prazo correspondente á praza adxudicada perderá o dereito á súa praza e só poderá matricularse no caso de existir prazas vacantes.

Consulta aquí a DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA. Se fas reserva/matrícula de praza a través da aplicación informática, deberás igualmente entregar no centro o resgardo de ter pagado o seguro escolar e o documento de dereitos de imaxe (se solo debes entregar isto no centro, podes envialo por correo postal).

INFORMACIÓN XERAL:

Para realizar estudios de formación profesional no IES Audiovisual de Vigo, como é un centro docente sostido con fondos públicos é preciso, ademais de cumprir os requisitos de acceso para cada tipo de ensinanzas, participar nun proceso de admisión. Accede á información sobre o proceso e prazos de solicitude e matrícula no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo (e, de ser o caso, de cada módulo profesional), así como os prazos de presentación de solicitudes e de formalización de matrícula.

O total de prazas por curso é de 22, que se reparten da seguinte forma:

GRUPO A: Ata un 70 % das prazas ofreceráselles ás persoas que teñan o título de bacharelato, para os ciclos formativos de grao superior, e que teñan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria, para os ciclos formativos de grao medio.

GRUPO B: Un 20 % das prazas ofreceráselles a aqueles que posúan un título de técnico de formación profesional, no caso dos ciclos formativos de grao superior, e aos que teñan un título profesional básico ou teñan o acceso a ciclos de grao medio dun programa de cualificación profesional inicial, no caso de ciclos formativos de grao medio.

GRUPO C: Un 10 % das prazas ofreceráselles a aqueles que teñan superada a proba de acceso para os ciclos formativos de grao medio ou a proba de acceso para os ciclos formativos de grao superior, ou aos que teñan outros requisitos de acceso recollidos na normativa.

As ensinanzas de formación profesional que conducen á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grado medio e de grado superior, respectivamente (se pinchas nos enlaces de cada grao, atoparás información sobre o proceso de admisión e matrícula)