Admisión e matrícula

Se xa tes adxudicada a praza, debes matricularte entregando a seguinte DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA

Para realizar estudios de formación profesional no IES Audiovisual de Vigo, como é un centro docente sostido con fondos públicos é preciso, ademais de cumprir os requisitos de acceso para cada tipo de ensinanzas, participar nun proceso de admisión. Accede á información sobre o proceso e prazos de solicitude e matrícula no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo (e, de ser o caso, de cada módulo profesional), así como os prazos de presentación de solicitudes e de formalización de matrícula.

O total de prazas por curso é de 22, que se reparten da seguinte forma:

GRUPO A: Ata un 70 % das prazas ofreceráselles ás persoas que teñan o título de bacharelato, para os ciclos formativos de grao superior, e que teñan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria, para os ciclos formativos de grao medio.

GRUPO B: Un 20 % das prazas ofreceráselles a aqueles que posúan un título de técnico de formación profesional, no caso dos ciclos formativos de grao superior, e aos que teñan un título profesional básico ou teñan o acceso a ciclos de grao medio dun programa de cualificación profesional inicial, no caso de ciclos formativos de grao medio.

GRUPO C: Un 10 % das prazas ofreceráselles a aqueles que teñan superada a proba de acceso para os ciclos formativos de grao medio ou a proba de acceso para os ciclos formativos de grao superior, ou aos que teñan outros requisitos de acceso recollidos na normativa.

As ensinanzas de formación profesional que conducen á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grado medio e de grado superior, respectivamente (se pinchas nos enlaces de cada grao, atoparás información sobre o proceso de admisión e matrícula)