Profesorado

Compromiso, creatividade, atención individualizada e traballo por proxectos é o que define a labor docente

Equipo directivo

Miguel Anxo Fernández RiveiroDirección
Laura Miragaya LópezSecretaría
Paula Regueira GuntínXefatura de estudos (ordinario)
Teresa González ArealXefatura de estudos (modular/adultos)

Consello escolar

PROFESORADO
Teresa Barberena Fernández
Xosel Díez Rivera
Nacho Lomba Martínez
Sara Pequeño Salgueiro
Roberto Pérez Rodríguez 
CONCELLO
Ignacio Ojea
ALUMNADO
Joel Alonso
Elías Domínguez
Aroa Ferreiro
Miguel Inaraja
PAS
Aurora Alonso

Xefaturas de departamentos

A cualificación profesional e a inserción laboral de calidade son as metas que se persiguen desde todos os departamentos do centro


Xosel Díez Rivera

Xefatura de Dpto. de Imaxe e Son (ordinario)


Horario:Nacho Lomba Martínez

Xefatura de Dpto. de Imaxe e Son (apoio)


Horario:


Lucas Vázquez da Cunha

Xefatura de Dpto. de FOL


Horario:Coté Vázquez Hernández

Xefatura de Dpto. de Actividades Extraescolares e Complementarias


Horario:


Alberto Rodríguez Lijo

Xefatura de Dpto. de Orientación


Horario:


Francisco Herbello Hermelo

Coordinador de Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística


Horario:

Alicia Valiño Cea

Coordinadora de Formación en Centros de Traballo


Horario:


María Salgueiro Santiso

Coordinadora TICs e Redes Sociais


Horario:


Miguel Anxo Fernández Riveiro

Coordinador de Formación do Profesorado


Horario:Nuria Tobío Fernández

Coordinadora de Programas Internacionais/Erasmus+


Horario:Nuria Tobío Fernández

Coordinadora de Biblioteca


Horario:

Todos os días: 
María Salgueiro Santiso

Coordinadora Prácticas Interciclo


Horario:

Todos os días: 
Listado de docentes

O emprego dunha metodoloxía docente innovadora capaz de cualificar ao alumnado profesionalmente é a característica que define a súa labor docente.

Alejos Castro, Alberto (Mintxo)
Alén Amil, José Ángel
Alfaro Martínez, Guillermo (Guil)
Alonso Álvarez, Eva
Barberena Fernández, Teresa
Bermejo Rubio, Arturo
Camba Álvarez, Mónica
Cortes Padín, Mónica
Díez Rivera, José Manuel (Xosel)
Fernández de la Vega Silva, Mario A.
Fernández Riveiro, Miguel Anxo
González Álvarez, Xacobe
González Areal, Teresa
Herbello Hermelo, Francisco
Lomba Martínez, Ignacio (Nacho)
Martín Landeira, Luis
Martínez Martínez, Mª Isabel (Beli)
Miragaya López, Laura
Peláez de la Cruz, María Luisa (Lui)
Pequeño Salgueiro, Sara
Pérez Rodríguez, Roberto
Piñeiro Torres, Blanca
Prieto Pérez, Marcelino
Regueira Guntín, Paula
Rodríguez Lijo, Alberto M.
Romero Fernández, Sira
Salgueiro Santiso, María J.
Tobío Fernández, Nuria
Valiño Cea, Alicia
Valiño García, Diego

Vázquez da Cunha, Lucas

Vázquez Hernández, María José (Coté)